Prvi istražni radovi na istraživanju rude crvenih boksita u Crnoj Gori započeli su još 1936.godine, a prva eksploatacija je uslijedila 1948. godine na ležištu Zagrad.

Iste godine ostvarena je proizvodnja od 7.643 tone. Pet godina kasnije bilježi se rekordna proizvodnja od 100.252 tone, koje je realizovano sa pet novootvorenih rudokopa (Zagrad, Kutsko brdo, Bunić, Gornje Polje i Kosjerić).

Zahvaljujući uvođenju novih mašina u rad i kreativnosti sopstvenog kadra, proizvodnja se stalno povećavala, tako da je 1956. godine iznosila 201.530 tona, deset godina kasnije 301.966 tona, što tadašnje Rudnike boksita uvelo u red većih rudnika u ondašnjoj Jugoslaviji i Evropi.

Rekordna proizvodnja od 900.000 tona zabilježena je 1989. godine, od čega je 292.944 tone proizvedeno podzemnom eksploatacijom u jami Biočki stan, a 607.056 tona površinskim putem na kopovima Štitovo, Đurakov do, Liverovići i Borova brda.

Ruda se najvećim dijelom prerađivala u Kombinatu aluminijuma u Podgorici. Pored podgoričkog Kombinata, nikšićkim boksitom podmiruju se dijelom i potrebe glinica u Mostaru i Zvorniku, što traje sve do raspada SFR Jugoslavije.

Raspadom zemlje nastaju otežani uslovi privređivanja, da bi 1993. godijne, usljed uvođenja sankcija međunarodne zajednice prema tadašnjoj SR Jugoslaviji bilo proizvedeno svega 110.000 tona.

Godine 1994. proizvodnja bila potpuno obustavljena, da bi naredne godine bila djelimično obnovljena.

Godine 1996. proizvedeno je samo 57.730 tona, da bi već sljedeće godine bila dostignuta proizvodnja od 328.318 tona (nakon toga, proizvodnje se povećava iz godine u godinu).

Početkom 2006. godine AD Rudnici boksita Nikšić privatizovani su i počinju poslovanje u okviru En Plus Grupe, od kada počinje pad proizvodnje, da bi se 2012. godine proizvodnja u potpunosti obustavila, nakon čega je u novembru 2013. godine uveden stečaj. U trenutku ulaska kompanije u stečaj, ukupna potraživanja prema stečajnom dužniku AD Rudnici boksita Nikšić iznosila su oko €130 miliona

Od novembra 2013. godine do kraja 2015. godine, zaposleni u sopstvenoj režiji organizuju proizvodnju, u pokušaju da sačuvaju radna mjesta i obezbjede egzistenciju. Tokom tog perioda nije ostvarena značajnija proizvodnja, ukupno je proizvedeno svega 180.000 tona rude. Kako nijesu izvođeni investicioni radovi na pripremi ležišta za dalju proizvodnju, proizvodnja je obustavljena i raspisan oglas za prodaju imovine.

Od svog osnivanja pa do kraja 2015. Godine, AD Rudnici boksita Nikšić su proizveli ukupno oko 25.945.000 tona rude crvenih boksita, od čega skoro trećinu izvozeno na inostrana tržišta, dok je više od 18 miliona tona isporučeno i pretopljeno u Kombinatu aluminijuma Podgorica.

Dana 28.10.2015. godine imovina stečajnog dužnika AD Rudnici boksita Nikšić prodata je kompaniji Uniprom-Metali Nikšić DOO, koja započinje investiciona ulaganja u sanaciju zapuštenih kopova i otpočinjanje proizvodnje.

UNIPROM NIKŠIĆ DOO 
81400 Nikšić | Novaka Ramova 17 | Montenegro
Telefon: +382 (0)40 213 503 | Fax: +382 (0)40 212 709
Email: uniprom-office@t-com.me | Internet prezentacija:  www.uniprom.me

JUMP TO TOP